Sunday, 28 July 2013

Die morele absolutisme van rasvermenging 'n taboe tema in die media

Deur Dr. Dan Roodt

Een van die eienskappe van ons revolusionêre samelewing is dat die universiteite en die media toenemend deur 'n soort revolusionêre roes verteer word. Die grootskaalse verandering wat ons tot dusver beleef het, is nie genoeg nie. Die revolusie moet altyd verder en verder gevoer word, op politieke en maatskaplike vlak, maar ook en toenemend op biologiese vlak. Toevallig sien ek nou die dag 'n artikel deur ene Desmond Painter van die Stellenbosse Universiteit wat 'n pleidooi lewer dat Sewendelaan op TV gebruik moet word om die bevolking te breinspoel om biologiese rasvermenging te aanvaar.
Vir Painter is die huidige gemengde sosiale situasies wat op Sewendelaan uitgebeeld word nie genoeg nie, want daar vind nie werklike kopulasie tussen mense van verskillende rasse plaas nie. Hy verwys ook in Die By van 13 Januarie na "die morele paniek oor seks oor die kleurgrens, oor ondertrouery, vermenging en verbastering, en oor die gevolge hiervan vir die suiwerheid en voortbestaan van die Afrikaanse volk, loop soos 'n goue draad deur die geskrifte van apartheidsideoloë - van Geoffrey Cronjé in die 1930s tot Dan Roodt vandag."Waarskynlik het Painter nog nie veel gelees van wat ek geskryf het nie, maar dan is dit 'n kenmerk van die baantjies-vir-boetiesbedryf wat die akademie by ons geword het dat daar nie veel gelees word of alte noukeurig met begrippe omgegaan word nie. Ek sou graag wou weet waar en wanneer ek enigiets gesê of gesuggereer het wat juis 'n morele beswaar teen rasvermenging opper?

Aan die ander kant is Painter se siening - soortgelyk aan die negentiende-eeuse piëtisme wat met afgryse vervul is deur Darwin en ander se oorerflikheidsteorieë - geheel en al gebaseer op die moraliteit van rasvermenging wat toevallig die heersende moraliteit is. Nadat Stalin en Pol Pot nie die wêreld beter kon "maak" nie, om nou te sinspeel op Hanna Arendt se definisie van totalitêre politiek, gaan Painter en sy geesgenote dit nou vir ons beter teel. Die DNS-revolusie moet dus nou instaan vir die maatskaplike revolusie wat in 1989 gesneuwel het toe die Berlynse muur afgebreek is.

Na Painter se mening verteenwoordig rasvermenging die summum bonum wat ons almal moet nastreef. In Mexiko het hulle na 500 jaar nog nie daarin geslaag om 'n homogene tipe métis of mezisto te teel nie, maar ek veronderstel hy dink langtermyn. Sowel in Liberië as in Haïti het konflik telkens tussen rasgemengde bevolkings en swartes wat tradisioneel deur hulle oorheers word, uitgebreek. Moontlik het sy biologiese bevrydingsprojek nog bietjie navorsing nodig; nie dat enigiets in die werklikheid sy piëtistiese geloof dat God ons almal gelyk en dieselfde geskape het, gaan stuit nie.

Waarskynlik beskou Desmond Painter logika as 'n oorblyfsel van die vergange Eurosentriese tradisie, maar hy verwys na "die mitologie van ras" waarmee hy seker bedoel dat biologiese ras (maar wat van die onderskeid tussen spesies?) nie bestaan nie en dat ras dus 'n blote illusie of "sosiale konstruk" verteenwoordig. Dat dit strydig is met die negentiende- en twintigste-eeuse biologiese wetenskap skeel hom seker min. Maar indien hy nog enige waarde heg aan die beginsel van logiese konsekwentheid, met ander woorde dat mens nie tegelyk A en nie-A kan beweer nie, dan wys ek hom bloot daarop dat hy kennelik onfeilbaar (selfs op die katodestraalbuis) tussen rasse kan onderskei. My eie kinders, sonder dat ek hulle hoegenaamd vooraf attent gemaak het op die bestaan van rasse, het op die ouderdom van drie jaar spontaan tussen rasse begin onderskei. Selfs diere onderskei tussen menslike rasse en bokke vrees hetsy swartes, hetsy blankes, afhangend daarvan of wildstropers (gewoonlik swartes) of jagters (gewoonlik blankes) in hul omgewing aktief is.

My punt is eenvoudig: hoe kan Painter self tussen rasse onderskei indien hy ras as 'n "mitologie" beskou?

Terloops behoort hy sy belangstelling in populêre kultuur uit te brei na TV-advertensies waar blankes (veral Afrikaners) gewoonlik as "dom en agterlik" voorgestel word en swartes as "slim en gesofistikeerd". Maar miskien verkeer hy reeds onder die invloed van sodanige TV-advertensies; vandaar dus sy eugeniese projek om Afrikaners beter te teel deur hulle, soos hy dit stel, "oor die kleurgrens gemeenskap te laat hê". Die vraag is natuurlik ook hoe ver Painter bereid is om te gaan in hierdie biologiese sosiogeniëringsprojek? Gaan dit bloot om propaganda om mense te oorreed dat assosiasie binne die eie ras verkeerd en ongewens is, of voorsien hy dat ons iewers 'n nuwe wêreld tegemoet gaan waar blankes verbied gaan word om met ander blankes op daardie vlak te assosieer?

Ek vra die vraag omdat sy denke duidelik daarvan uitgaan dat die natuur boos is omdat sy mense in biologiese rasse van mekaar afgegrens het. Die nuwe mens met 'n nuwe DNS kan noodwendig net deur radikale ingryping geskep word. In dié sin het die natuur 'n soort biologiese apartheid geskep waarvoor ons haar moet verkwalik en wat reggestel moet word, 'n soort radikale "regstellende aksie" vanuit die métissage-laboratorium.

'n Ander intrigerende kwessie is: siende dat Painter die "bose wetenskap" van Darwin, Galton en ander verwerp en steun op 'n rassepiëtisme wat 'n utopie van rasgemengdes ten doel het (ek wonder net in watter mate swartes, gegewe hul sterk ontwikkelde rassebewussyn en -politiek, bereid is om afstand van hul ras te doen?), waarop baseer hy hierdie rassemoraliteit? Waarom is sy moraliteit beter as myne of dié van Darwin of van die hedendaagse genoomnavorsers wat wel genetiese diversiteit by homo sapiens bespeur en veral ook tussen die sogenaamde "geografiese rasse"?

Met ander woorde, waarop grond hy die morele absolutisme van rasvermenging?

Die ironie is dat gedwonge integrasie in Suid-Afrika 'n veel groter probleem van rassisme as ooit tevore geskep het. Slegs as ons die hele bevolking onderwerp aan TV-programme, skoolopleiding, preke, bidure en ander vorme van beïnvloeding, sal ons daarin slaag om die euwel uit te roei. Vandaar dus ook Painter se pleidooi dat gesimuleerde seks tussen mense van verskillende rasse op TV uitgesaai word tydens 'n tydgleuf wanneer die meeste jong kinders ook voor die TV is.

Ek kan sien dat ons onder invloed van mense soos Desmond Painter al hoe nader aan die ideale samelewing gaan beweeg.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.